Số lượng hiện tại Công Ty Bê Tông Tây Ninh sử dụng cho đến thời điểm 11/2019 là trên 40 thiết bị.

Một số hình ảnh thực tế lắp đặt:

Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
Hỗ trợ 1: Mr. Nhu
0986 992 938
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
Hỗ trợ 2: Mr. Sáng
0902 51 51 59
Hỗ trợ 3: Mr. An
Hỗ trợ 3: Mr. An
0937 304 477
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
Hỗ trợ 4: Mrs. Giang
0941 696 787
Lên đầu trang